Yönetim Sistemleri

* Enka, müşteri ilişkilerini stratejik bir yaklaşımla ele alarak müşteri beklentilerini karşılayıp, müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,
* Sektörde öncü kuruluş olmayı ve bu niteliğini devam ettirebilmek için yenilikleri hızlı ve etkili bir biçimde süreçlerine uyarlamayı,
* Yeni iş modellerini hayata geçirmekte rakiplerinden her zaman bir adım önde olmayı, süreçlerini sürekli iyileştirmek için hizmet çeşitliliğini ve kalitesini yükseltmeyi,
* Çalışanlarının süreçlerde aldığı rolü etkinleştirerek müşterilerine üstün çözümler sunmayı taahhüt eder.
* Enka, çalışan personeline, ziyaretçilerine, tedarikçilerine emniyetli tesisler, işletme ve çalışma şartları sağlamayı ve devam ettirmeyi,
* Bütün faaliyetlerini sorumluluk duygusu içinde ve etkili bir anlayışta yürütmesi için çalışanlarına, tedarikçilerine ve ziyaretçilerine uygun bilgiler sağlamayı ve eğitimler düzenlemeyi,
* Planlama ve karar vermede çalışan sağlığı ve iş güvenliğini öncelikli olarak değerlendirmeyi,
* İş faaliyetlerinin çalışan sağlığı ve iş güvenliğine olan etkilerini en aza indirmek için değerlendirme yapmayı, araştırmayı ve çaba sarf etmeyi,
* Risklere göre uygun acil durum (deprem, yangın, sel, sivil savunma, saçılma- sızıntı, ürün toplatılması, vb.) eylem prosedürlerini ve işin devamlılığı imkânlarını oluşturmayı, sürdürmeyi,
* Yasal gerekleri minimum standartlar olarak kabul ederek, yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmeyi,
* İş kazalarının, meslek hastalıklarının, yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi ve İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmeyi,
* İSG hedeflerini belirleyerek hedeflere ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirmeyi, hedeflerini periyodik olarak gözden geçirmeyi,
* İSG kültürünü sürekli iyileştirerek, sürdürülebilir “Sıfır İş Kazası” hedefine ulaşmayı taahhüt eder.
Enka, çevreyi korumak, doğal kaynakları azami tasarruf ve verimle kullanmak, kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir ortam bırakmak hedefiyle çevre politikası kapsamında;

* Üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarına çevreyle ilgili eğitimler vererek, ortak sorumluluk bilinciyle, çevreye duyarlı çalışmalarda aktif rol oynanmasını teşvik etmeyi,
* Faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek çevresel riskleri kaynağında tespit ederek, yasal mevzuatlara uygun olarak bertarafını gerçekleştirmeyi sağlayan ve sürekli geliştiren sistematiği oluşturmayı,
* Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla, doğal kaynakları ve diğer kaynakları kapsayan bir kaynak yönetimi uygulamayı,
* Çevreyle ilgili olarak yürürlükte bulunan her türlü yasal mevzuata uymayı,
* Belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda ISO 14001 Standardına uygun bir Çevre Yönetim Sistemi uygulayıp, sürekliliğini ve gelişmesini sağlamayı taahhüt eder.
* Enka, müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
* %100 Müşteri memnuniyetini odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
* Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
* Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
* Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini,
* Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
* Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumluluklarını yerine getirilmesini sağlamayı,
* Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
* Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder.
* Enka, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
* Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
* Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
* Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
* Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
* Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
* İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
* Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.
Enka, din, dil, ırk, cinsiyet, engelli ayırımı gözetmeksizin doğru insanların istihdamını sağlamak, çalışanlarının memnuniyetini yükseltmek, kuruma bağlılıklarını ve verimliliğini arttırmak, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacak bir ortam yaratarak karar oluşumuna katılımını sağlamak için çaba göstereceğini taahhüt eder.
Sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarını; Müşteri Odaklılık, Çalışan Memnuniyeti, Güvenilirlik, İşbirliklerini Geliştirme, Öğrenme ve Gelişim, Sorumluluk Alma ve Takım Ruhu değerleri çerçevesinde yerine getirmeyi hedeflemek
* Tüm çalışanlarıyla birlikte KSS’yi kurumsal faaliyetin hayati bir parçası olarak görmek; dolayısıyla toplumun ve işletmenin sürdürülebilir gelişimi için bu KSS politikasına uygun bir sosyal sorumluluk amacına kendisini adamak
* Mükemmel bilgi birikimi ve teknolojisine dayanan iş faaliyetleri aracılığıyla yüksek kalitede lojistik hizmetleri sunarak, refah içinde ve enerjik bir toplumun inşasına katkıda bulunmak
* Tüm paydaşlarıyla bir güven ilişkisi sağlamak ve geliştirmek için bilgileri açık ve şeffaf bir şekilde ortaya çıkarmak ve çeşitli iletişim araçları vasıtasıyla paydaşlarına karşı sorumlulukla hareket etmek
* İşini doğruluk ve dürüstlük prensipleri çerçevesinde yürütmek, insan haklarına en yüksek düzeyde saygı göstererek hareket etmek ve farklı kültürler, ahlak kuralları, etik kurallar ve hukuk sistemlerini kapsayan küresel iş piyasasında bir yüksek düzey kurumsal etik bilincine sahip olmak
* Çevresel etkileri en aza indirmeye çalışmak ve kaynakları çevreyle uyumlu sürdürülebilir bir toplumun geliştirilmesi yönünde kullanmak
* İyi bir kurumsal yurttaş olarak daha iyi bir toplum yaratmaya yönelik toplumsal katkı faaliyetlerini desteklemek
* Tüm çalışanları için motive edici bir çalışma ortamı yaratmak ve işleri aracılığıyla kendini geliştirmek isteyen çalışanlarını tamamen desteklemek için elinden gelen tüm çabayı göstermek
* Bir ortak sosyal sorumluluk bilincini teşvik ederek, iş ortaklarıyla adil ve sağlam iş uygulamalarını desteklemek için elinden gelen tüm çabayı göstermek için çalışacağımızı tahhüt eder.